Zakład Komunikacji Międzykulturowej i Aksjolingwistyki

Pracownicy zakładu władają językami uznawanymi za orientalne; takimi, jak: arabski (standardowy MSA i dialekty), syryjski (odmiana aramejskiego, nazywana też starosyryjskim, syriackim, nowo aramejskim, współczesnym asyryjskim), swahili, perski, kurmandżi (jedna z odmian języka używanego przez irańskich Kurdów) oraz khmerski.

Prowadzą zajęcia z praktycznej nauki niektórych spośród wymienionych języków, jak również zajęcia dotyczące kultury, historii, literatury, religii społeczności posługujących się tymi językami; ponadto ze wstępu do etnologii i antropologii kulturowej.

Ich zainteresowania badawcze skupiają się wokół mniejszości etnicznych, religijnych i językowych zamieszkujących głównie w krajach Bliskiego Wschodu oraz grup wychodźczych reprezentujących bliskowschodnie mniejszości na Zachodzie, szczególnie Koptów i Asyryjczyków, lecz także Jezydów, Kurdów i Ormian.

Pracownicy