Zakład Badań Psycholingwistycznych i Międzykulturowych nad Leksyką i Dyskursem

W Zakładzie prowadzone są  językoznawcze, psycholingwistyczne i pragmalingwistyczne badania nad jednostkami systemów leksykalnych oraz nad cechami dyskursu, w tym badania nad aspektem międzykulturowym analizowanych zjawisk językowych.

Analizy przeprowadzane przez pracowników Zakładu dokonywane są na danych pozyskiwanych zarówno z tekstów nieliterackich i literackich (fabularnych i niefabularnych), jaki i z korpusów elektronicznych i z badań ankietowych, co pozwala na odkrywanie cech języka używanego w różnych formach i sytuacjach.

Pola badawcze, w których prowadzone są badania i analizy, to przede wszystkim:

  • leksykalno-semantyczna struktura słownika umysłowego oraz relacje semantyczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
  • lingwistyka kulturowa, stereotypy i stereotypizacja pamięci,
  • pragmalingwistyczne aspekty komunikacji, w tym komunikacji  międzykulturowej,
  • pragmalingwistyczne aspekty policentryzmu j. hiszpańskiego,
  • międzykulturowe aspekty translatoryki,
  • policentryzm w translacji.

Pracownicy Zakładu prowadzą zróżnicowaną działalność dydaktyczną w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminariów magisterskich i licencjackich, między innymi na specjalnościach (1. i 2. stopnia): etnolingwistyka, językoznawstwo i nauka o informacji, filologia koreańska, lingwistyka komputerowa, filologia romańska, i in.

Pracownicy