FAQ

Odpowiedź: Tak, jeśli syllabus (program nauki danego przedmiotu) obu przedmiotów zgadza się w co najmniej 80%. Wniosek trzeba złożyć do 15 listopada (przedmioty całoroczne) lub do 15 marca (przedmioty w semestrze letnim).

Nie można przepisywać szkolenia bhp.

Można przepisać szkolenie biblioteczne, jeśli było realizowane na naszej uczelni.

WF przepisuje tylko Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Morasko, ul. Zagajnikowa).

Odpowiedź: Tak, trzeba uzyskać zgodę prowadzących zajęcia na wyższym roku, napisać pismo do Prodziekan ds. studenckich WN i przedstawić je wicedyrektorowi ds. studenckich IE.

Odpowiedź: Trzeba złożyć wniosek o powtarzanie przedmiotu. W sytuacji, gdy tym przedmiotem jest praktyczna nauka języka obcego(PNJO) na I roku studiów I stopnia, przedmiot ten musi być jedynym, jaki zamierzamy powtarzać, w pozostałych przypadkach można powtarzać do 3 przedmiotów w ciągu roku akademickiego. Powtarzanie przedmiotów jest płatne.

Odpowiedź: Dziekan może przedłużyć sesję w uzasadnionych wypadkach maksymalnie o 2 miesiące (czyli do 30 listopada).

Odpowiedź: Ostateczny termin rejestracji pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) to 30 września. Jeśli nie uda się zarejestrować pracy do tego dnia, trzeba wypełnić wniosek o powtarzanie seminarium dyplomowego bez kontynuowania studiów na roku wyższym, płatne!

Odpowiedź: Zmiana kierunku (specjalności) studiów możliwa jest po ukończeniu pierwszego roku.

Odpowiedź: Urlop długoterminowy (dawniej nazywał się dziekański) przysługuje na okres 12 miesięcy. Można go uzyskać najwyżej dwa razy w ciągu studiów.

Odpowiedź: Indywidualna organizacja studiów możliwa jest w uzasadnionych wypadkach. Trzeba wypełnić wniosek. Do wniosku dołączona jest tabela z wykazem przedmiotów, których IOS ma dotyczyć. Trzeba uzyskać podpisy prowadzących zajęcia, a następnie akceptację wicedyrektora IE. Wtedy dopiero można wniosek złożyć w dziekanacie.

Wszystkie wnioski, które student kieruje do dziekana lub rektora wymagają podpisu wicedyrektora IE.